Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ, tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo.

Ý nghĩa Bồ Tát Đại Thế Chí- Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa ba cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì khi ngài di chuyển, thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm đều là thị giả của Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phương Tây. Cả ba Bản tôn được gọi chung là tam thánh phương Tây. Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho sự từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ. Ngài cũng có vị trí đặc biệt trong Mật giáo. Mật hiệu của ngài là Trì Luân Kim Cương. Trong Phật giáo, Bồ Tát Đại Thế Chí thường xuyên được nhắc đến, cũng được sự sùng bái nhất định. Tuy vậy, sự ảnh hưởng của ngài rõ ràng không được như Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong văn hóa Việt, Bồ Tát Đại Thế Chí là Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ.

mặt đá đại thế chí bồ tát

Hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí – Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí theo như ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh: Thân lượng lớn bé của ngài cũng khác so với Bồ Tát Quán Thế Âm, toàn thân ngài tỏa ra một màu vàng tím sáng lấp lánh, có thể soi chiếu khắp quốc phổ thập phương, khiến cho chúng sinh hữu duyên được tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần nhìn thấy được một tia sáng nhỏ nhoi phát ra từ lỗ chân lông của ngài, cũng như đã thấy được ánh sáng quang  minh tịnh diệu của chư Phật thập phương. Vì thế Bồ Tát Đại Thế Chí cũng được gọi là Bồ Tát Vô Lượng Quang. Thiên quan của Bồ Tát Đại Thế Chí có 500 bảo hoa, trên một bảo hoa lại có 500 bảo đài, trong mỗi bảo đài đều hiển hiện quốc độ tịnh diệu của chư Phật thập phương. Tóc của ngài búi lại giống như hoa sen đỏ, trên búi tóc có bảo bình, bên trong bảo bình chứa đầy ánh sáng trí tuệ. Ngài dùng ánh sáng đó để độ hóa tất thảy chúng sinh. Ngoài ra, các tướng khác của ngài cũng không có sự khác biệt lớn so với Bồ Tát Quán Thế Âm.

Trong văn hóa Việt, Bồ Tát Đại Thế Chí là Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ.

Sự tích Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí vốn là thái tử thứ 2 của vua Vô Chánh Niệm, tức là em của Thái tử Bất Huyền (Quan Âm Bồ Tát sau này), tên thật là Ni Ma. Giống như anh và vua cha, Thái tử Ni Ma được phụ vương Vô Chánh Niệm khuyên bảo, cúng dàng Phật Bảo Tạng và chúng sinh trong suốt 3 tháng.

Trong triều bấy giờ có quan đại thần tên là Bảo Hải, thấy vậy bèn khuyên nhủ Thái tử rằng: “thưa Thái tử, trong sự tu phước có hai thứ, một là tu phước hữu lậu và hai là tu phước vô lậu, song phước hữu lậu dù có lớn lao đến đâu cũng chỉ ở cõi nhân gian, không thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Còn phước vô lậu, thì kết quả sau này ở ngoài ba cõi bốn dòng, đời đời kiếp kiếp phiêu diêu tự tại. Bởi vậy, Thái tử hãy vì chúng sinh mà cầu “Nhất Thiết Trí”, đem công đức ấy hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì phước báu mới là vô cùng vô tận, mà lại viên mãn tâm nguyện của người”.

Thái tử Ni Ma nghe Bảo Hải khuyên vậy, liền chắp tay thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng tăng trong ba tháng, và những hạnh tu tập của tôi đã từng làm, như là:

Ba nghiệp thân

  1. Không sát hại chúng sanh,
  2. Không trộm cắp của người
  3. Không tà dâm

Bốn nghiệp miệng.

  1. Không nói láo xược
  2. Không nói thêu dệt
  3. Không nói hai lưỡi
  4. Không nói độc dữ thô tục

Và ba nghiệp ý

  1. Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục
  2. Không hờn giận oán cừu
  3. Không si mê ám muội, cùng các món hạnh tu thanh tịnh của tôi, mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới rất trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quan Minh Sang Vương Như Lai, mà Ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi đó vậy.

Tôi xin tiếp tục tu đạo Bồ Tát, làm việc Phật sự, khuyên bảo chúng sinh, mang lại lợi ích cho chúng sinh để mau chóng hoàn thành những hạnh nguyện tôi đã thề. Đến chừng nào Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai diệt độ, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp mà độ hóa chúng sinh.

Phật Bảo Tạng khi nghe những lời của Thái tử Ni Ma thệ nguyện, bèn thọ ký rằng: “Lòng của người muốn một thế giới rộng lớn trang nghiêm, qua đời vị lai, trải qua hằng hà sa kiếp, người sẽ có được tâm nguyện ấy. Người có tâm nguyện lớn như vậy, nên ta đặt hiệu cho người là “Đắc Đại Thế”, nghĩa là Đại Thế Chí Bồ Tát. Sau khi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai nhập niết bàn, người được bổ làm Phật, mang hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà độ hóa mọi chúng sinh”.

Thái tử Ni Ma nghe xong, liền thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, nếu tâm nguyện của tôi được thành, tôi xin kính ngài hãy làm cho thế gian đều vang động và ở giữa hư không hãy xuất hiện hoa thơm, và cầu cho đức Phật mười phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa”.

Thái tử Ni Ma vừa dứt lời, cúi lạy Phật, thì cả thế giới thập phương, vạn vật đều rung chuyển tạo ra tiếng vang rền khắp, giữa hư không bỗng có đủ loài hoa thơm đẹp rơi xuống như mưa. Đức Phật thập phương đều thọ kỳ rằng: “tại cõi Tán đề lam, có đệ tử của Phật Bảo Tạng tên là Ni Ma, thái tử vua Vô Chánh Niệm, phát tâm cúng dường Phật và chúng sinh tròn 3 tháng, đem công đức ấy hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm. Sau này, trải qua hằng hà sa kiếp được đắc đạo thành Phật”.

Thái tử Ni Ma sau khi được thọ ký, lòng ngập tràn niềm vui. Về sau, Thái tử Ni Ma lâm chung rồi đầu thai sang kiếp khác, kiếp nào cũng giữ tâm nguyện, quyết chí tu hành, mở mang trí tuệ cho chúng sinh và làm những việc hữu ích, dìu dắt chúng sinh ra khỏi bể khổ luân hồi.

Bồ Tát Đại Thế Chí – Phật bản mệnh tuổi Ngọ có những hạnh nguyện gì

Ở nhiều ngôi chùa thờ 3 vị Phật; Phật A Di Đà chính giữa, Quán Thế Âm bên tả và Đại Thế Chí bên hữu. Chính Bồ Tát Đại Thế Chí biểu tượng cho ánh sáng của trí tuệ biến chiếu khắp các cõi tối tăm. Ngài là Phật bản mệnh tuổi Ngọ.

Theo như kinh Bi Hoa phẩm Bồ Tát Thọ Ký chép thì, lúc chưa xuất gia Ngài là con trai thứ tư của vua Vô Tránh Niệm. Vua cha tin Phật và thường cúng dường Phật cùng chư Tăng, do nhân duyên đó Ngài thường gần gũi đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện xuất gia tu hành và đắc đạo hiệu là Đại Thế Chí.

Nhờ trí huệ tuyệt vời, ngài tu theo pháp môn niệm Phật tam muội mà thành chánh giác cứu độ muôn loài. Ngài cũng dùng ánh sáng trí giác tu chứng soi sáng tâm địa cho chúng sanh trong các cõi tối tăm được giải thoát.

Hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí hiện thân là tướng người cư sỹ, nơi cổ có đeo chuỗi ngọc anh lạc và trên tay cầm một hoa sen màu xanh, tượng trưng cho sự thanh tịnh. Có ý rằng nhờ trí tuệ sáng suốt mà dứt sạch được mọi phiền não mê lầm nơi tự thân và đưa tay cứu với chúng sanh ra khỏi mê lầm tội lỗi.

Trí tuệ là thanh gươm tinh nhuệ cắt đứt mọi ràng buộc, vướng mắc trong cõi trần ai mà đức Đại Thế Chí đã đạt được trải qua nhiều kiếp tu hành tích lũy biết bao công phu.

Phương châm thường dùng trong Phật giáo là Bi-Trí-Dũng, tức là từ bi, trí tuệ và dũng mãnh cũng trong cùng một ý này.

Xem thêm sản phẩm tại đây